Etableringspolicy avseende värdeautomatspel

Inledning
Svenska Spel ska erbjuda värdeautomatspel via affärspartners som ett led i att uppfylla Svenska Spels och affärsområdet Vegas övergripande syfte och mål.

Målet för Svenska Spel är att ha ett väl fungerande distributionsnät som på ett professionellt och ansvarsfullt sätt kan hantera erbjudande av Svenska Spels produkter, generera ett överskott till statskassan, ge Svenska Spels kunder en god service och säkerställa att hantering av inloggningsuppgifter, att legitimationskontroller sker och att spelet bedrivs på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det bakomliggande syftet, vilket ska beaktas i samtliga Svenska Spels beslut avseende tillhandahållande av spel är statens uppdrag att tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. Detta ska främst ske genom att utgöra ett konkurrenskraftigt och trovärdigt alternativ till sådan verksamhet som undandrar sig tillsynsmyndighetens kontroll så att spelintresset kanaliseras från sådana okontrollerade spelformer. Statens uppdrag innefattar högt ställda krav på spelansvar. Svenska Spel erbjuder i samarbete med affärspartners spel på värdeautomater. Svenska Spels affärspartners bedriver restaurang- eller bingoverksamhet och ska efterleva de regulatoriska regelverk som har beslutats av lagstiftaren och Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel. Därtill ska våra affärspartners uppfylla de krav och bestämmelser som framgår av denna policy och som har slagits fast i samarbetsavtal med Svenska Spel.

För att Svenska Spel ska kunna bearbeta marknaden och behandla ansökningar om värdeautomatspel samt sköta hanteringen av affärspartners på ett objektivt och icke diskriminerande sätt har Svenska Spel utarbetat denna policy för partnerskap med Svenska Spel och tillhandahållande av värdeautomater. Policyn gäller för samtliga affärspartners med vilka Svenska Spel har träffat, eller avser att träffa, avtal gällande värdeautomatspel.

Svenska Spel tillämpar policyn såväl för befintliga affärspartners som vid etablering av nya affärspartners/spelplatser. Policyn tillämpas följaktligen såväl i fråga om nyetablering och avveckling av affärspartners som i fråga om den löpande affärsverksamheten.

Krav för att bli och vara affärspartner
För att kunna bli en affärspartner till Svenska Spel ska det visas att affärspartnerns tänkta spelplats är lämplig för bedrivande av värdeautomatspel samt att detta kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Till säkerställande av ovanstående och för att en spelplats ska vara aktuell för att bli och vara affärspartner till Svenska Spel kontrolleras: affärspartnerns lämplighet, det vill säga dennes allmänna laglydnad; ekonomisk skötsamhet; lokalens lämplighet; läge och placering av värdeautomater i lokalerna; samt eventuell risk för störningar i verksamheten (ordning mm). Förhållanden som i bedömningen tillmäts särskilt stor betydelse är exempelvis om en affärspartners representant: förekommer i belastningsregistret; har obetalda skatter; har näringsförbud och/eller har varit involverad i tidigare konkurser. Ovanstående kontroll görs första gången vid nyetablering och därefter löpande.

Ansvar & Seriositet
Svenska Spel ansöker om och innehar tillstånd från Lotteriinspektionen avseende varje spelplats på vilken värdeautomatspel får ske. Affärspartnern har emellertid huvudansvaret för att uppfylla de villkor och regler som reglerar värdeautomatspelet samt Svenska Spels övriga krav och bestämmelser som framgår av samarbetsavtalet vilket har träffats med respektive affärspartner.

Affärspartners som önskar erbjuda sina gäster värdeautomatspel måste uppfylla följande villkor:
- inneha ett gällande serveringstillstånd. Bingohallar som önskar att erbjuda värdeautomatspel måste ha ett gällande bingotillstånd;
- sköta den löpande hanteringen av värdeautomatspelet på ett för Svenska Spel och Svenska Spels kunder ansvarsfullt, säkert och tillförlitligt sätt samt i övrigt iaktta aktsamhet i tillhandahållandet av spel på värdeautomater;
- löpande genomgå bedömning av verksamheten avseende balansen mellan spel och försäljning i syfte att upprätthålla en balanserad verksamhet;
- genomgå de utbildningar som Svenska Spel erbjuder; samt
- aktivt arbeta med ålders- och legitimationskontroller;
- värna kundens integritet vid hantering av legitimation och inloggnings-uppgifter
- följa gällande ”Spelansvarsprogram för Vegaspartner”.

Vidare ska god ordning råda på spelplatsen. God ordning innebär bland annat att Svenska Spels affärspartners inte får:
- erbjuda spel gratis eller mot kredit;
- erbjuda spel som är, eller skäligen kan misstänkas vara, olagliga eller vilka ej uppfyller relevant lagstiftning och/eller tillståndsplikt;
- förmedla otillåtna produkter eller tjänster;
- erbjuda spel med lägre åldersgräns än 18 år;
- låta minderåriga spela på värdeautomaterna.
- medverka till penningtvätt. Om penningtvätt misstänks ska detta anmälas.

Tillgänglighet
Restaurangen eller Bingohallens öppettider ska vara kund- och spelanpassade samt vara i enlighet med respektive gällande serverings- eller bingotillstånd. På bingo tillåts att värdeautomaterna är öppna en timme före påbörjat, respektive en timme efter avslutat, bingospel. Öppettiderna kan anpassas efter verksamheten inom det givna tillståndet för värdeautomatspel.

Lokal & Miljö
Svenska Spels affärspartners ska avsätta en viss specificerad del av sin lokal för Svenska Spels värdeautomater och ska i övrigt följa de villkor som Lotteriinspektionen beslutat avseende värdeautomatspel. Den avsatta delen ritas in på en skalenlig ritning över lokalen och ligger sedan till grund för speltillståndet. Spelkassan/baren hos affärspartnern ska hållas bemannad då spelplatsen är öppen och det går att spela på värdeautomaterna. Värdeautomaterna ska placeras så att dessa står under god uppsikt i syfte att eliminera minderårigt spelande och för att möjliggöra regelbunden ålderskontroll, då detta enligt avtal krävs på alla som är under 25 år. Den goda uppsikten förebygger och minimerar även risken för överdrivet spelande hos gästen. Svenska Spels affärspartner ansvarar för att det upprätthålls god ordning omkring värdeautomaterna och att såväl spelautomater som lokal är vårdad.

Kompetens & Spelansvar
Både affärspartnern och dennes personal (som har kontakt med spelarna eller som annars är relevant för värdeautomatspelet) ska ta del av, förstå och kunna förmedla kunskap om värde-automatspelet, dess funktioner och sådan övrig information, t ex spelansvarsinformation, som erhålls från Svenska Spel. Affärspartnern ska utse och namnge en spelansvarig som ska vara Svenska Spels kontakt i löpande frågor. Den spelansvarige och affärspartnerns representant ska:
- ha god allmän kunskap om värdeautomater och dess förutsättningar;
- ha god kunskap om och uppfylla de krav Svenska Spel ställer gällande spelansvar och ska aktivt delta i Svenska Spels utbildningar;
- tillse att personal som arbetar i bingohallen/servering är certifierad i spelansvar genom den utbildning som Svenska Spel tillhandahåller.
- löpande hålla sig uppdaterad och förmedla relevant funktions- och spelansvarsinformation till sin personal.

Sortiment & Exponering
Affärspartnern ska tillhandahålla de värdeautomatspel som avtalet mellan Svenska Spel och affärspartnern anger. Affärspartnern ska på ett mellan denne och Svenska Spel överenskommet sätt exponera aktuellt material såväl interiört som exteriört. Vidare ska affärspartnern erbjuda en integrerad miljö som är förenlig med Svenska Spels värdeautomatkoncept. Inaktuellt material får inte exponeras utan ska kasseras efter angiven kampanjperiod eller när nytt material finns framtaget.

Ekonomi
Svenska Spels affärspartners ska vara näringsidkare och ha en god betalningsförmåga, stabil ekonomi och förväntas kunna efterleva Svenska Spels ekonomi- och betalningsrutiner samt leva upp till rådande kreditpolicy. Affärspartnern måste uppfylla det lönsamhetskrav som Svenska Spel fastställer från tid till annan. Nya affärspartners ges en prövotid om tre månader och därefter görs en utvärdering av spelplatsen. Affärspartnern blir alltid föremål för kreditprövning och får inte ha lägsta riskklass vid antagningsförfarandet. Om Svenska Spel anser att kreditvärdigheten är så låg att den kan äventyra samarbetet, kommer Svenska Spel att överväga eventuella åtgärder för att säkra ett fortsatt samarbete alternativt uppsägning av spelplatsen. Affärspartnern ska vara beredd att ställa bankgaranti och/eller borgen, alternativt utge deposition för kommande intäkter från spel och/eller lotterier.

Nyetablering & avveckling
Svenska Spels fortlöpande arbete med nyetablering och avveckling av affärspartners syftar till att tillgodose stort ansvarstagande, god tillgänglighet, god omsättning och en god geografisk spridning.

Svenska Spels inriktning är att nå en så stor geografisk spridning som möjligt utan att överetablera. Det är vare sig önskvärt eller möjligt för Svenska Spel att ha ett obegränsat antal spelplatser för värdeautomater. Svenska Spel kommer därför att på objektiva och icke-diskriminerande grunder teckna avtal med nya affärspartners som kan förväntas vara bäst lämpade att under ansvarsfulla och lönsamma former förmedla spel på Svenska Spels värdeautomater, respektive avveckla de som inte motsvarar uppsatta krav.
Vid varje etablering av en ny spelplats eller förändring av en befintlig spelplats gör Svenska Spel en översyn enligt denna etableringspolicy. Därvid bedöms bland annat följande:
- spelplatsens miljö, målgrupp på gäster och affärskoncept;
- spelplatsens strategiska läge på orten;
- ägarförhållanden och ekonomi (kontroll av bolag och bolagsmän, rating kontroll);
- spelplatsens ekonomiska förutsättningar. Detta görs genom att de beräknade intäkterna från värdeautomatspelet sätts i relation till restaurangens bruttoomsättning. Motsvarande bedömning görs på bingohallar men då med hänsyn till bingospelets täckningsbidrag; samt
- spelplatsens lämplighet med avseende på främst placering och möjlighet till uppsikt över spelet.
- innehavaren av spelplatsen måste påvisa att denne kan efterleva de lagar och villkor som gäller avseende värdeautomatspelet såväl som Svenska Spels allmänna krav på en affärspartner.

Vid etablering kontrolleras även:
- eventuell skatteskuld eller tidigare samt eventuella oreglerade skulder till Svenska Spel;
- om spelplatsen medvetet har brustit i ålderskontroll avseende alkohol eller spel;

För att en korrekt bedömning av spelplatsen och för att en ansökan om värdeautomater ska kunna ges in till Lotteriinspektionen måste innehavaren av den sökta spelplatsen i samband med avtalstecknandet inkomma med:
• en skalenlig planritning över lokalen och dess entréer;
• en resultaträkning som visar utfall för verksamhetens senaste 12 månader; giltigt villkor/tillstånd avseende 18-års åldersgräns på eventuella förströelsespel¹
• kopia på giltigt serveringstillstånd/bingotillstånd; samt
• ansökan om autogiro.

Utöver detta görs en kontroll av vem eller vilka som är bolagsmän och äger rätt att teckna firma i bolaget hos Bolagsverket. Svenska Spel omprövar regelmässigt ingångna avtal med avseende på fortsatt verksamhet när en affärspartner helt eller delvis överlåter den rörelse i vilken verksamheten sker, eller förändrar ägarstrukturen i det bolag som är aktuellt. Svenska Spel förbehåller sig rätten att anpassa automatbeståndet och spelutbudet på respektive spelplats utifrån såväl ett ansvars- som ett resultatperspektiv.

Svenska Spel arbetar aktivt med spelansvarsfrågan bland annat genom att utföra provköp på spelplatsen. Svenska Spels affärspartners är medvetna om förekomsten av en återkommande kontrollverksamhet som genomförs i form av stickprover och provköp. Om resultatet av ett stickprov eller provköp påvisar ett regelbrott kan detta komma att föranleda varning och sanktioner i enlighet med en upprättad sanktionstrappa. Regelbrott kan även leda till uppsägning av samarbetsavtalet.

Sammanfattning
Ovan angivna krav på seriositet, tillgänglighet, kompetens och ekonomi, ska alltid vara uppfyllda av Svenska Spels affärspartners. Etableringspolicyn ska även verka för och säkerställa att Svenska Spel och dess samarbetspartners tillsammans erbjuder en god och säker spelmiljö, ett optimalt ansvarstagande, en hög effektivitet samt genererar ett ekonomiskt överskott till Svenska Spel.

¹ För aktuell definition av förströelsespel se: www.lotteriinspektionen.se